Niedziela, 2021-04-11, 13:56:47
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Sezon 2015/2016 WGiD Regulamin
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania

Regulamin 2015/2016 (do pobrania jako pdf z katalogu plików)

REGULAMIN ROZGRYWEK "ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA NA LODZIE""

§1
Organizator, Rada Ligi

1. Organizatorem rozgrywek Śląskiej Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie (ŚALH), w sezonie 2015 / 2016, jest stowarzyszenie sportowe AKH „DRAGONS” Tychy. Przedstawiciel – Artur BERNAŚ (663-389-000).
2. Z ramienia Organizatora, rozgrywki ŚALH koordynuje Rada Ligi, w osobach:
a. Michał BEM, przewodniczący (necco@necco.pl, 605-204-585),
b. Sławomir SKOWROŃSKI, członek (slavek.skowronski@gmail.com, 535-472-128),
c. Dariusz KISIEL, członek (tmh21hokej@interia.pl, 505-167-021).

§2
Cel rozgrywek, zasady


1. Celem rozgrywek ŚALH jest:
a. wyłonienie Mistrza Śląskiej Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie,
b. ustalenie klasyfikacji końcowej, zgodnie z miejscami, uzyskanymi po rozegraniu fazy Play Off.
2. Zasady rozgrywek oraz terminarz gier ŚALH określa Organizator Ligi, zaś system rozgrywek wynika z ilości zgłoszonych zespołów.
3. Obowiązującą formułą rozgrywek sezonu 2015 / 2016, będzie: faza zasadnicza (podział zespołów na dwie grupy rozgrywkowe) oraz faza finałowa (tzw. Play Off).
4. Faza zasadnicza, rozgrywana będzie w systemie dwurundowym (mecz / rewanż), zaś faza Play Off, odbędzie się według ustalonego klucza, na podstawie klasyfikacji końcowej po rundzie zasadniczej.
5. Faza Play Off, podzielona zostanie na trzy rundy:
a. runda 1 – mecze ćwierćfinałowe z udziałem pierwszych czterech zespołów grupy „A” i „B” oraz pozostałe spotkania zespołów niezakwalifikowanych do ¼ finału, w układzie spotkań: mecz / rewanż – decyduje liczba bramek z dwumeczu, (w przypadku równości bilansu bramkowego o zwycięstwie w danym dwumeczu, zadecyduje seria rzutów karnych).
b. runda 2 i 3 – spotkania półfinałowe oraz mecze o miejsca, w rywalizacji do dwóch wygranych spotkań, gdzie gospodarzem pierwszego i ew. trzeciego meczu, jest drużyna wyżej sklasyfikowana po fazie zasadniczej (decyduje kolejno: lokata, ilość punktów, stosunek bramkowy, liczba strzelonych bramek, losowanie).
6. Klasyfikację końcową ustala się na podstawie, wyników uzyskanych spotkań w fazie Play Off. Docelowo ustala się, iż drużyny sklasyfikowane na miejscach 1/8, w kolejnym sezonie rozgrywkowym utworzą 1 ligę, zaś drużyny z miejsc 9/16 – 2 ligę.
7. Organizator zapewnia nagrody w postaci pucharów i medali dla pierwszych trzech zespołów w klasyfikacji końcowej oraz nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika w klasyfikacji strzelców oraz zwycięzcy klasyfikacji kanadyjskiej po rundzie zasadniczej (dla fazy Play Off, przeprowadzona zostanie osobna klasyfikacja strzelców i kanadyjska). Organizatorzy uhonorują również najlepszego bramkarza i obrońcę ligi oraz nagrodzą drużyny w klasyfikacji Fair Play.

§3
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa rozgrywkach ŚALH w sezonie 2015 / 2016, jest potwierdzenie zgłoszenia drużyny, uiszczenie w terminie do 18.09.2015, wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł, na numer konta bankowego Organizatora.
2. Brak potwierdzenia zgłoszenia zespołu, jak również brak wpłaty wpisowego w określonych i podanych wcześniej przez Organizatora danymi i wytycznymi (decyduje data wpływu), skutkuje utratą prawa do udziału w rozgrywkach.
3. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, lub dyskwalifikacji w trakcie sezonu, kwota wpisowego zwiększa fundusz Organizatora, a drużyna traci prawo do udziału w rozgrywkach w bieżącym sezonie. Dodatkowo drużyna zostanie ukarana karą finansową w wysokości 200 zł, pod rygorem niedopuszczenia zespołu do kolejnej edycji rozgrywek ŚALH.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nierozpoczęcia lub przerwania, rozgrywek z winy Organizatora lub innych nieprzewidzianych przyczyn zewnętrznych.

§4
Obowiązki, odpowiedzialność, ubezpieczenie

1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ŚALH, ponoszą wszelkie koszty związane z organizacją meczu w roli gospodarza (opłaty sędziowskie, obsługa medyczna itp.)
2. Gospodarz meczu (drużyna wymieniona w terminarzu, jako pierwsza) zapewnia: taflę lodowiska, zamykane szatnie, obsadę sędziowską, krążki do gry i rozgrzewki, licencjonowaną opiekę medyczną. Niedopełnienie, któregokolwiek z w/w. skutkować będzie niedopuszczeniem do rozpoczęciem meczu.
3. Drużyny zobowiązane są, do czytelnego wypełnienia zestawienia zawodników (bez „ksywek”, zdrobnień, drukowanymi literami, zgodnie z danym, z dowodu tożsamości). Zestawienie zawodników, należy przedłożyć sekretarzowi zawodów, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. Niedopełnienie tegoż obowiązku, skutkować będzie niedopuszczeniem do rozpoczęcia meczu.
4. W przypadku jakichkolwiek kłopotów z rozpoczęciem meczu, nieprzekraczalny czas oczekiwania na gotowość przeciwnika, wynosi maksymalnie 30 minut, od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu – 15 minut regulaminowe oraz ewentualne kolejne 15 minut, pod warunkiem zgody rywala, sędziów, medyka oraz dostępności tafli lodowiska.
5. Drużyny, są zobowiązane do powiadomienia przeciwnika oraz przewodniczącego Rady Ligi, o dacie i godz. spotkania, najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem (obowiązuje informacja e-mail i telefon).
6. Każda drużyna w porozumieniu z rywalem i Radą Ligi, ma prawo do dwukrotnego przełożenia meczu fazie zasadniczej i jednego w fazie Play Off. Ustala się, iż mecze te muszą zostać rozegrane do końca wyznaczonych terminów zakończenia danej rundy, pod rygorem nałożenia kary walkowera na drużynę wnioskującą o przełożenie meczu.
7. Odwołania spotkania wynikającego z kalendarza rozgrywek, bądź terminu ustalonego pomiędzy stronami, może nastąpić maksymalnie na 3 dni przed zaplanowaną datą jego rozegrania, lub w sytuacjach wyjątkowych 1 dzień, za zgodą obu zainteresowanych stron.
8. Wszystkie inne decyzje dotyczące ustaleń, w tematach nie objętych regulaminem, tj. zmiana terminu spotkania, roli gospodarza, lub możliwości dodatkowego przełożenia meczu (na wypadek kłopotów z jego organizacją niezależnych od gospodarza), mogą być podejmowane tylko za zgodą Rady Ligi, przy akceptacji stron zainteresowanych, np. przełożenie spotkania, przy przekroczonym limicie dwukrotnego przełożenia meczu).
9. Drużyna gości, w przypadku kluczowych spotkań dla ostatecznego podziału miejsc w tabeli, lub fazy Play Off, może wystąpić do Rady Ligi z prośbą o zmianę składu sędziowskiego, wyznaczonego przez drużynę gospodarzy – jednak nie później niż 6 dni przed danym meczem.
10. Drużyna pełniąca rolę gospodarza meczu jest zobowiązana do przesłania, na e-mail: necco@necco.pl i slavek.skowronski@gmail.com, protokołu meczowego, w terminie do 48 h od jego zakończenia, pod rygorem kary finansowej 100 zł.
11. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek ŚALH, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje zawodników oraz wszystkie inne niewymienione szkody powstałe w czasie trwania rozgrywek. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność, deklarując to własnoręcznym podpisem, potwierdzającym zapoznanie się z regulaminem zawodów oraz przedłożeniem oświadczenia woli.
12. Gospodarz meczu odpowiada, za wszystkie ewentualne zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce na obiekcie (lodowisku), w trakcie trwania zawodów w ramach rozgrywek ŚALH. Zaleca się zawarcie polisy OC dla organizatorów spotkań, w celu uniknięcia odpowiedzialności własnej za ewentualne zaistniałe wypadki i roszczenia osób trzecich.

§5
Zgłoszenie drużyny i zawodników, definicja amatora, weryfikacja

1. Drużynę reprezentują 2-3 osoby decyzyjne, które zobowiązane są do przedłożenia Radzie Ligi, swoje personalia, numer telefonu, adres e-mail oraz pełnioną funkcję w zespole. Osoby te w kolejności kompetencji pełnionych funkcji, odpowiedzialne są za sprawdzenie uprawnień (weryfikacja wewnętrzna) oraz zgłoszenie swoich zawodników do gry, jak również jako jedyne uprawnione są do kontaktu z Organizatorem i Radą Ligi.
2. Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek ŚALH, może zawierać nieograniczoną ilość zawodników. Lista zgłoszonych zawodników, powinna zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz status gracza (amator / szkolony / junior).
3. Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednej drużyny, zgodnie z obowiązującą listą zgłoszeniową, za wyjątkiem drużyn zgłaszających do rozgrywek dwa zespoły. W zaistniałej sytuacji istnieje możliwość rotacji jednym z bramkarzy, gdzie goalkeeper numer 2 lub 3, z kadry pierwszej drużyny, może być także bramkarzem numer 2, w składzie drużyny rezerwowej. Powyższe obowiązkowo powinno zostać oznaczone, na obu listach zgłoszeniowych zainteresowanych drużyn.
4. Zmiany przynależności zawodników (przejście graczy do innych drużyn ŚALH) oraz zgłoszenie nowych graczy, można dokonywać tylko i wyłącznie po zakończeniu 1 rundy fazy zasadniczej, z zastrzeżeniem, iż nie może to być więcej, niż 3 nowych graczy, lub 3 zawodników przechodzących pomiędzy zespołami. Zgłoszenie nowych graczy, należy dokonać drogą elektroniczną, najpóźniej na dwa dni przed pierwszym meczem, rundy rewanżowej fazy zasadniczej.
5. Zgłoszenie drużyny i przystąpienie do rozgrywek ŚALH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody zawodników na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w listach zgłoszeniowych drużyn oraz oświadczeniach zawodników dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia rozgrywek ŚALH. Powyższe dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
6. Pod pojęciem „amator” rozumie się zawodnika: płci męskiej lub żeńskiej, posiadającego obywatelstwo polskie, który ukończył 18 rok życia, który w trakcie swojej kariery nie uczestniczył w rozgrywkach organizowanych przez PZHL tj. PLH, Ekstraliga, PHL, I liga, II liga (do sezonu 2011/12) oraz Puchar Polski, Puchar Ligi, który uczestniczył m.in. w rozgrywkach PZHL, w kategorii juniora (CLJ), przy czym musi mieć ukończony 26 rok życia (rocznikowo), zaś w kategorii juniora młodszego i młodszych, ma ukończone 18 lat i od jego ostatniego występu w danej kategorii wiekowej, minęły dwa pełne sezony rozgrywkowe.
7. Definicja „amatora” nie dotyczy bramkarzy na tejże pozycji, którzy brali czynny udział w rozgrywkach PZHL, a ukończyli 55 lat (decyduje data urodzenia) oraz mających w trakcie swojego ostatniego sezonu gry 21 lat rocznikowo, (tj. status juniora / młodzieżowca) i posiadających 15 sezonów przerwy, od ostatniego spotkania w w/w. rozgrywkach.
8. Podstawowa weryfikacja zawodników jest wewnętrznym obowiązkiem każdej z drużyn, przez co ponoszą one pełną odpowiedzialność za ich uczestnictwo w rozgrywkach ŚALH. Drużyny ponoszą konsekwencję ewentualnych kar nałożonych, za udział zawodników wbrew zasadom regulaminu.
9. Weryfikacja zawodników zgłoszonych i biorących udział, w rozgrywkach ŚALH obowiązuje do czasu rozpoczęcia 2 fazy Play Off, i może nastąpić na podstawie zweryfikowanych dokumentów typu: karta zawodnicza, protokół meczowy, dokumenty klubowe, relacje prasowe i internetowe, skarby kibica.
10. Każdy zawodnik (uczestnik meczu ŚALH), ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku braku dokumentu tożsamości danego zawodnika wystawionego do gry, będzie on traktowany, jako zawodnik nieuprawniony do gry.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości wobec tożsamości zawodnika, jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan bądź kierownik drużyny ma prawo przed meczem (i w trakcie meczu), sprawdzić w obecności sędziego technicznego tożsamość danego zawodnika, na podstawie protokołu meczowego i dokumentu tożsamości. Po zakończeniu meczu, jakiekolwiek roszenia nie będą rozpatrywane.

§6
Obowiązujące przepisy gry, zasady rozgrywania spotkań

1. Zawody ŚALH rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w Hokeja na lodzie (PZHL, IIHF) z uwzględnieniem poniższych punktów:
a. zabrania się atakowania ciałem podczas gry,
b. zabrania się stosowania strzału z tzw. „klepki” (dopuszczalny zamach kija - do wysokości kolan strzelającego).
2. Obowiązujący czas gry z uwzględnieniem podziału na tercję: 3 x 15 minut, z przerwą na renowacje lodu, pomiędzy 1 a 2 tercją meczu, lub 2 a 3 odsłoną spotkania.
3. W fazie Play Off, w spotkaniach nierozstrzygniętych, o wygranej decyduje seria rzutów karnych, zgodnie zobowiązującymi przepisami gry (tj. podstawowa seria 3 rzutów karnych + „złoty gol”).
4. O kolejności drużyn w tabeli w fazie zasadniczej, decyduje ilość zdobytych punktów:
a. za zwycięstwo przyznaje się 2 punkty,
b. za remis przyznaje się 1 punkt,
c. za przegraną, nie przyznaje się punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności w tabeli decyduje:
a. przy dwóch drużynach:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami,
- liczba zdobytych bramek w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami,
- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań (+/-),
- większa liczba strzelonych bramek.
b. przy trzech drużynach, obowiązuje zasada tzw. ”małej tabeli”, gdzie o kolejności miejsca w tabeli decyduje korzystniejszy bilans punktów z bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a następnie:
- korzystniejsza różnica bramek,
- większą liczba zdobytych bramek,
- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań.
c. gdy powyższe kryteria nie pozwolą na ustalenie kolejności w tabeli, o miejscu decyduje klasyfikacja końcowa z sezonu 2014 / 2015, lub losowanie.
5. Drużyna gospodarzy (zapisana w terminarzu, jako pierwsza), zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, zaś drużyna gości koloru ciemnego, chyba, że zainteresowane zespoły ustalą inaczej.
6. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor koszulek. Obowiązkowe są również numery na koszulkach. Zawodnicy niespełniający tych wymogów, nie będą dopuszczeni do gry w danym meczu.
7. W meczu ŚALH, udział może wsiąść maksymalnie 22 zawodników (20+2), a minimalnie 9 graczy (8+1).
8. W trakcie trwania spotkania, w boksie zawodników może przebywać maksymalnie 5 osób funkcyjnych.
9. Spotkania ŚALH prowadzić muszą licencjonowani arbitrzy - min. 2 sędziów (głównych), za wyjątkiem sytuacji, gdy za zgodą przedstawicieli drużyn dopuszcza się udział 1 arbitra, bądź sędziego przyrodniego.

§7
Dyscyplina, kary, walkowery

1. Zawodników obowiązuje kompletny sprzęt hokejowy. Sprzęt hokejowy zawodnika musi obowiązkowo składać się z: kasku, nagolenników, nałokietników, rękawic, spodenek, łyżew. W przypadku kamizelki („bodików”), dopuszcza się za zgodą rywala, udział gracza bez w/w osprzętowania.
2. Jeśli w spotkaniu ŚALH stwierdzi się fakt uczestnictwa zawodnika nieuprawnionego, bądź negatywnie zweryfikowanego, obowiązującą karą jest:
a. zawieszenie zawodnika, na dwa kolejne mecze ŚALH,
b. wykluczenie zawodnika z rozgrywek ŚALH – dotyczy gracza negatywnie zweryfikowanego,
c. kara finansowa, w wysokości 100 zł,
d. weryfikacja meczu na walkower (0:5),
e. odjęcie 3 punktów, lub odebranie zwycięstwa w Play Off (stan po danym meczu, po którym nastąpiła negatywna weryfikacja) - w przypadku udziału zawodnika negatywnie zweryfikowanego.
2. Za niestawienie się drużyny na spotkanie, odmowę jego rozpoczęcia oraz za samowolne opuszczenie tafli lodowiska w czasie gry (za wyjątkiem, gdy ilość zawodników będzie mniejsza niż 8 + 1, np. z powodu kontuzji graczy), nakłada się karę finansową w wysokości 150 zł oraz wymierza się karę walkowera (0:5) – za wyjątkiem sytuacji, gdy w momencie opuszczenia przez drużynę tafli lodowiska, rywal osiągał wynik korzystniejszy niż walkower. Dwukrotne popełnienie w/w wykroczeń, automatycznie wyklucza drużynę z rozgrywek, a pozostałe do rozegrania mecze zweryfikowane zostaną, na walkowery (0:5) na korzyść rywali.
3. Drużyny, zawodnicy oraz osoby towarzyszące tj. zawodnicy cywilni nieuczestniczący w meczu z różnych powodów m.in. odbywających karę dyskwalifikacji, kontuzjowani, kibice, trenerzy, oraz inne niewymienione tu osoby podlegają regulaminowej odpowiedzialności karnej, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania, na całym obszarze obiektu, na którym odbywają się zawody.
4. Każda drużyna jest odpowiedzialna za zachowanie swoich zawodników, kibiców, sympatyków oraz osób utożsamiających się z danym zespołem. Wszelakie niewłaściwe zachowania, utrudnianie gry, używanie ordynarnego, obraźliwego języka, wulgarnych i lżących słów (bez stopniowania obelg na lżejsze czy cięższe), pogróżek, ostentacyjnych gestów, gwałtowne protesty i agresywne zachowywanie się, prowokacje, bójki itp. ww. osób przed, w trakcie i po meczu w stosunku do osób biorących udział w grze, sędziego, osób funkcyjnych i innych osób, obciążają konto danej drużyny, co może spowodować: nie rozpoczęcie, przerwanie bądź przedwczesne zakończenie meczu. W takiej sytuacji na drużynę zostaje nałożona kara w postaci odjęcia punktów, kary finansowej, a w szczególnych wypadkach nawet wykluczenie z rozgrywek.
5. Zawodnik, który otrzyma karę meczu, obligatoryjnie nie może wziąć udziału, w najbliższym meczu, w czasie poprzedzającym decyzję Rady Ligi o jej zaistnieniu i podjęciu decyzji o rozmiarze zawieszenia.
6. Zawodnik, który otrzyma karę meczu lub karę meczu za niesportowe zachowanie jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika. W przypadku nałożenia kary większej (5 minut) plus kary meczu za niesportowe zachowanie – pierwsze tego typu przewinienie nie powoduje odsunięcia zawodnika od udziału w następnym meczu. Każde następne przewinienie wyklucza automatycznie gracza z udziału w następnym meczu i tak: drugie – 1 mecz, trzecie – 2 mecze, czwarte i więcej – 3 mecze.
7. Zawodnik ukarany karą meczu, wynikającą z następujących przepisów gry: rzucenie na bandę, natarcie, podcięcie, atak kijem trzymanym oburącz, atak łokciem, bójka na pieści lub ostrość, atak wysoko uniesionym kijem, zahaczanie, atak kolanem, uderzanie kijem, spowodowanie upadku przeciwnika, zostaje automatycznie odsunięty, od kolejnych spotkań, w wymiarze kary zawieszenia – od 1 wzwyż.
8. Zawodnik ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów gry: atak trzonkiem kija, atak z tylu, uderzenie głowa, kłucie końcem kija, atak w okolice głowy lub szyi, zostaje automatycznie odsunięty,
od kolejnych spotkań, w wymiarze kary zawieszenia – od 2 wzwyż.
9. Zawodnik drużyny ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów gry: kopniecie przeciwnika, nadmierna ostrość w grze, zostaje automatycznie odsunięty, od kolejnych spotkań, w wymiarze kary zawieszenia – od 2 wzwyż.
10. Zawodnik dwukrotnie ukarany w jednym spotkaniu karą za niesportowe zachowanie się (10 minut), co spowodowało automatycznie nałożenie kary meczu za niesportowe zachowanie, zostaje automatycznie zdyskwalifikowany w następnym meczu.
11. Zawodnik, który dopuści się zachowania wyjątkowo brutalnego wobec innych zawodników, sędziów, lub dopuści się ataku na osobę urzędową, zostaje automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji ustaloną, przez Radę Ligi, bez możliwości odwołania się od werdyktu.
12. Zawodnik ukarany w danej fazie rozgrywkowej, łączną ilością kar mniejszych, przekraczającą 45 minut – jest automatycznie zdyskwalifikowany w kolejnym meczu.
13. Kara walkowera obustronnego ma zastosowanie w przypadku, gdy obie drużyny popełniają przewinienia karane walkowerem (0 punktów, 0:5 bramki).
14. W przypadku weryfikacji spotkania na walkower (5:0), statystyki danego spotkania, dotyczące strzelców bramek oraz asystentów, zostają automatycznie anulowane i nie są brane pod uwagę, do klasyfikacji strzelców i punktacji kanadyjskiej. W mocy (zaliczane do statystyk) utrzymane zostają wszystkie nałożone kary z danego spotkania.

§8
Postanowienia końcowe

1. Organem właściwym do rozpatrywania wszystkich spraw związanych z regulaminem, dyscypliną oraz wysokością nakładanych kar i dyskwalifikacji, jest Rada Ligi ŚALH, podejmujący działania w trybie, do 72 h po zaistniałym zdarzeniu.
2. Wszystkie skargi, odwołania drużyn, wnioski, należy składać drogą elektroniczną, do 48 h po rozegranym spotkaniu. Po upływie w/w terminu wnioski odwoławcze nie będą rozpatrywane.
3. Kary finansowe, należy uiścić na konto Organizatora Ligi, w terminie do 14 dni od decyzji nałożenia danej kary, pod rygorem zawieszenia lub wykluczenia drużyny z rozgrywek.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu, wnoszenia jakichkolwiek zmian czy poprawek przysługuje tylko i wyłącznie Organizatorowi w porozumieniu z Rada Ligi, decyzją większości głosów.

Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Kwiecień 2021  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2021